Rekrutacja

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola są dostępne dla Rodziców:

- w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka,

- oraz w Przedszkolu na tablicy informacyjnej.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.

Postępowanie odwoławcze

 

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
 2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
  7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

............................................................................................................................................................................................................................................................................

Szanowni Państwo

w związku z trwającą pandemią koronawirusa na razie  nie możemy zorganizować  „Dni otwartych” dla nowo przyjętych dzieci.

Musimy uzbroić się w cierpliwość i poczekać. Może  kolejne miesiące przyniosą dobre wiadomości dotyczące wygranej walki z koronawirusem, a Główny Inspektor Sanitarny odwoła obowiązujące obostrzenia i procedury.

Wtedy szeroko otworzymy drzwi Przedszkola i z radością zaprosimy nowo przyjęte dzieci i ich Rodziców do wspólnej zabawy. Proszę czekać na informację telefoniczną, maila, smsa. 


 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uwaga! DYŻUR WAKACYJNY

Ze względu na brak możliwości określenia zakresu oraz terminów obowiązywania ograniczeń związanych z zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z zagrożenia epidemicznego, podjęto decyzję o zmianie organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w lipcu i sierpniu 2020 r.

         Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zostają odwołane.                     

Jeśli przepisy na szczeblu krajowym pozwolą, to w lipcu i sierpniu 2020 r. dzieci będą mogły przez 6 tygodni uczęszczać do swojego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole.

Więcej informacji na stronie internetowej: Biura Edukacji

 

 

 


 

 

 

Nasze osiągnięcia

 

* okiem dorosłych:

Praca całego przedszkola nastawiona jest na dziecko. Wszystko toczy się dla dziecka, wokół dziecka i zależy od dziecka. Nauczyciele i pracownicy administracyjno – obsługowi starają się, aby dziecko było najważniejsze w strukturze placówki. Nauczycielki:

 1. Dostrzegają każdego wychowanka jako indywidualną jednostkę:
 2. poprzez systematyczne obserwacje poznają jego umiejętności, możliwości, sposoby zachowań, tempo pracy oraz etap rozwoju, na jakim znajduje się każde dziecko,
 • wypracowują i stosują w praktyce metody pracy z dzieckiem zdolnym i z dzieckiem mającym trudności w opanowaniu materiału.
 1. Preferują zajęcia prowadzone w małych zespołach, co pozwala na stały kontakt z każdym dzieckiem,
 2. Dopasowują przekazywane dzieciom treści, przewidziane w programie, do ich możliwości fizycznych i psychicznych,
 3. Tworzą miejsca i okazje do spontanicznych i swobodnych wypowiedzi dzieci, stawiania pytań, dawania wyjaśnień,
 4. Zachęcają dzieci do wnikliwej obserwacji otoczenia oraz różnorodnych rzeczy i zjawisk, co pozwala na rozwój badawczej aktywności wychowanków
 5. Zachęcają dzieci do obcowania ze sztuką i muzyką (teatrzyki, spotkania baletowe i spotkania z muzyką, stałe wzbogacanie płytoteki, gromadzenie i eksponowanie reprodukcji),
 6. Inspirują do aktywności twórczej,
 7. Uczą samodzielności w działaniu i w podejmowaniu decyzji,
 8. Współpracują z lekarzem pediatrą, psychologiem, logopedą ustalając ewentualną pomoc specjalistyczną,
  Starają się systematycznie współpracować z rodzicami dzieci służąc im stałą radą i pomocą.
 9. Powyższe stwierdzenia wynikają z ewaluacji pracy placówki, która jest systematycznie prowadzona przez dyrektora przedszkola, radę pedagogiczną, radę rodziców. W 2009 roku dodatkowo jakość pracy placówki zbadał Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nalewki 5.

* okiem badaczy z Ośrodka Ewaluacji:

Indywidualne podejście” do każdego dziecka nauczycielki w praktyce realizują przede wszystkim poprzez rozmowy, zadawanie pytań otwartych (np. jak można to zrobić?, co zmienić?, co dziecko chciałoby robić? itp.). W ramach indywidualnego podejścia starają się też poznać każde dziecko i jego rodzinę, analizują postępy i trudności, dbają o poczucie sukcesu dziecka (w tym celu nauczycielki stosują pochwały i nagradzanie nawet za najmniejszy sukces), dostosowują zajęcia do możliwości dziecka (dając trudniejsze i łatwiejsze zadania). Gdy jest potrzeba, po południu nauczycielki pracują indywidualnie z dziećmi, jeśli te przejawiają jakieś deficyty. Istotne, zdaniem badanych, jest też zaznaczanie obecności każdego dziecka w grupie oraz szanowanie tempa pracy dziecka, czy zajęcia integrujące grupę itp. Ponadto dla każdego dziecka opracowywany jest kwestionariusz obserwacji, który towarzyszy dziecku przez cały pobyt w przedszkolu. Kwestionariusz został opracowany przez radę pedagogiczną, większość uwag nanoszona jest w formie punktacji, ale jest tam również miejsce na uwagi wnoszone przez nauczyciela, a także informacje o współpracy dziecka ze specjalistami.

·        Nauczycielki dają dzieciom jak najwięcej czasu na zabawę – są zabawy kierowane przez nauczyciela, ale sporo jest też zabaw swobodnych, inicjowanych przez dzieci. Nauczycielki starają się też stymulować kreatywność dzieci, zachęcając je do samodzielnego wymyślania gier planszowych, malowania rękami, pantomimy czy też zabaw z kolorowymi kawałkami papieru.

·        Nauczycielki deklarują, że dbają o aktywny udział dzieci w zdobywaniu wiedzy. Nauczycielki prowadzą zajęcia tematyczne, związane z zainteresowaniami dzieci (np. kosmos, rycerstwo). Dzieci mogą wtedy występować w roli ekspertów w danym temacie, przynoszą również pomocne materiały do zajęć z domu i angażują rodziców do pomocy.

·        Rozwój umiejętności społecznych dzieci wspierany jest poprzez rozmowy, zabawy integrujące grupę, niewyróżnianie i niefaworyzowanie dzieci przez nauczycielki. Wszystkie grupy wprowadziły system nagradzania dzieci, dodatkowo nagrody i „pocieszki” rozdaje dyrektor.

·        W świat wartości nauczycielki wprowadzają dzieci poprzez rozmowy w kręgu, uczenie ich zwrotów grzecznościowych, czytanie baśni oraz ćwiczenia z programu „Przyjaciele Zippiego”. Starają się przypominać dzieciom o zasadach (wszystkie grupy mają swoje zasady, które ustalają na początku roku). Nauczycielki pokazują też, jak można w pokojowy i demokratyczny sposób rozwiązywać konflikty: dziecko jest upominane, a nie karane za przewinienie w obecności grupy.

·        Nauczycielki deklarują, że wzmacniają samoocenę i podnoszą satysfakcję dziecka z własnego działania: eksponują prace na wystawach prac plastycznych, nagradzają je za udział w konkursach (zewnętrznych i wewnętrznych), budują w nich poczucie sukcesu na przykład z przygotowywania przedstawienia. Ponadto zajęcia korekcyjno – kompensacyjne zawsze kończą się sukcesem dla każdego, nawet najsłabszego dziecka.

·        Zakładane w programie zagadnienia tożsamości narodowej i przynależności do społeczności lokalnej nauczycielki głównie realizują w formie zajęć tematycznych „Polska” i zajęć w „Klubie Europejczyka”, czyli organizują wycieczki, omawiają z dziećmi symbole i elementy tradycji. Ciekawym przykładem podanym przez nauczycielki było zaangażowanie rodziny polsko-fińskiej z przedszkola do poszerzenia wiedzy dzieci o zwyczajach i tradycji Finlandii.

* Okiem dziecka

Pobyt w przedszkolu to same przyjemności:
 - beztroska zabawa z kolegami,
 - wyprawy w nieznane (wycieczki, spacery, odwiedziny w muzeum czy galerii, wyprawy do kina),
 - spotkania z ciekawymi ludźmi (zajęcia prowadzone przez rodziców, podczas których
   poznajemy rzeczy dziwne i niezwykłe),
 - eksperymenty i doświadczenia,
 - poznawanie folkloru (odwiedziny w muzeum, spotkanie z osobami propagującymi wieś
   polską),
 - zajęcia plastyczne,
 - zabawa w teatr (przygotowywanie spektakli teatralnych)
 - spotkania urodzinowe.
 
A Maluchy? To właśnie one mogą pochwalić się największymi osiągnięciami. Udało im się, zaledwie w miesiąc zostać prawdziwymi przedszkolakami. Nasze trzylatki, we wrześniu bardzo dzielnie przekroczyły przedszkolny próg. Obyło się bez łez i złego humoru.
Miesiąc po rozpoczęciu roku szkolnego dzieci bardzo polubiły swoje przedszkole, chętnie do niego przychodzą, uczestniczą w proponowanych zajęciach i w spontanicznej radosnej zabawie. Mają swoich przyjaciół i kolegów. Zaakceptowały przedszkole. Czują się w nim bezpieczne. I chętnie do nas przychodzą.

 

Dane do korespondencji:

Przedszkole Nr 114
02–071 Warszawa
ul. M. Langiewicza 1/3

Telefon:

22 825 11 94

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.