Rekrutacja

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola są dostępne dla Rodziców:

- w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka,

- oraz w Przedszkolu na tablicy informacyjnej.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.

Postępowanie odwoławcze

 

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
 2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
  7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

............................................................................................................................................................................................................................................................................

Szanowni Państwo

w związku z trwającą pandemią koronawirusa na razie  nie możemy zorganizować  „Dni otwartych” dla nowo przyjętych dzieci.

Musimy uzbroić się w cierpliwość i poczekać. Może  kolejne miesiące przyniosą dobre wiadomości dotyczące wygranej walki z koronawirusem, a Główny Inspektor Sanitarny odwoła obowiązujące obostrzenia i procedury.

Wtedy szeroko otworzymy drzwi Przedszkola i z radością zaprosimy nowo przyjęte dzieci i ich Rodziców do wspólnej zabawy. Proszę czekać na informację telefoniczną, maila, smsa. 


 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uwaga! DYŻUR WAKACYJNY

Ze względu na brak możliwości określenia zakresu oraz terminów obowiązywania ograniczeń związanych z zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z zagrożenia epidemicznego, podjęto decyzję o zmianie organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w lipcu i sierpniu 2020 r.

         Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zostają odwołane.                     

Jeśli przepisy na szczeblu krajowym pozwolą, to w lipcu i sierpniu 2020 r. dzieci będą mogły przez 6 tygodni uczęszczać do swojego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole.

Więcej informacji na stronie internetowej: Biura Edukacji

 

 

 


 

 

 

Z ostatniej chwili

Szanowni Państwo,

Uwaga!

Ze względu na brak możliwości określenia zakresu oraz terminów obowiązywania ograniczeń związanych
z zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z zagrożenia epidemicznego, podjęto decyzję o zmianie organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w lipcu i sierpniu 2020 r. Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zostają odwołane.

 

Jeśli przepisy na szczeblu krajowym pozwolą, to w lipcu i sierpniu 2020 r. dzieci będą mogły przez 6 tygodni uczęszczać do swojego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole.
 

Więcej informacji na stronie internetowej: Biura Edukacji

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Szanowni Państwo,

Wydłużono rekrutację do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych.

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym została ponownie uruchomiona 30 marca.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

Dokumenty można przesyłać na adresy mailowe placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.  

   

Nowy harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

25 lutego

2 marca
godz. 16.00

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

3 marca

godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

3 marca

godz. 13.00

19 marca

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie – pierwszy etap rejestracji wniosków

3 marca

godz. 13.00

 

20 marca

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

30 marca

godz. 13.00

23 kwietnia

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie
 - drugi etap rejestracji wniosków

W celu skorygowania lub uzupełniania danych
we wnioskach już zatwierdzonych
, należy mailowo wystąpić do dyrektora przedszkola/szkoły pierwszego wyboru z wnioskiem o dokonanie korekty, a jeżeli korekta dotyczy kryteriów należy przesłać skan/zdjęcie dokumentów/oświadczeń potwierdzających ich spełnianie.

W treści maila należy zawrzeć oświadczenie,
że przesłane dokumenty są zgodne z oryginałem.

30 marca

godz. 13.00

23 kwietnia

godz. 22.00

 

 

Przesłanie na adres mailowy przedszkola/szkoły pierwszego wyboru skanu/zdjęcia podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. 

W treści maila należy zawrzeć oświadczenie,
że przesłane dokumenty są zgodne z oryginałem.

UWAGA

 1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność należy przesłać mailem do każdej placówki wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
 2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
  o odroczeniu obowiązku szkolnego  należy przesłać mailem do przedszkola/szkoły wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

12 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

12 maja

godz. 13.00

20 maja

do godz. 16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

22 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 22 maja

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Wskazywanie miejsca realizacji wychowania przedszkolnego

8 czerwca

 

15 lipca

 

Wskazanie rodzicom dzieci nieprzyjętych innego przedszkola/szkoły, która przyjmie dziecko

 

31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

„I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”

Szanowni Państwo

W dniu 18 grudnia zakończyliśmy akcję "I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem" czyli  zbieranie upominków dla dzieci z Domu Świętego Brata Alberta w Płocku

 o godzinie 9:30,  odwiedził nas organizator akcji na rzecz Płocka Pan Grzegorz Korwin - Szymanowski.

Zadziwił się ilością zebranych darów. Opowiedział o tym gdzie te dary zawiezie, do kogo one trafią i jak bardzo ucieszą się wszyscy obdarowani. Przekazał podziękowania dla wszystkich, dla dzieci oraz dla dorosłych którzy wraz z nimi na chwilę stali się Świętymi Mikołajami. W podziękowaniu i na pamiątkę wspólnej akcji wszystkim rozdał przypinki z podobizną Mikołaja i napisem "Pomocnik Świętego Mikołąja". Grupa IV przekazała przygotowany dla dzieci z Płocka paczuszkę pełną słodyczy oraz samodzielnie przygotowaną kartę świąteczną.

A potem była wspólna  kolęda i wynoszenie ogromnej góry darów do samochodu. Poamagali wszyscy - chłopcy i dziewczynki z grupy IV i V.

Po zakończonej pracy uznaliśmy, że warto pomagać innym, warto być pomocnikiem Świętego Mikołaja pomagać.

Więcej na temat akcji "I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem" http://www.zielonypromien.pl/

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim powróciła nasza "Biblioteka pod tęczowym parasolem". Zapraszamy warto skorzystać. Wystarczy wybrać książkę z półki i wziąć  ze sobą do domu lub przysiąść obok na murku;   Przeczytać;    Odłożyć na półkę, pozostawiając dla kolejnego czytelnika lub zabrać do domu jeżeli mamy dla niej wygodne miejsce,albo: Przynieś i uwolnić książki, które nie są szczęśliwe na półkach w  Waszej domowej bibliotece, a dla innych mogą okazać się skarbem; Przyprowadzić znajomych, którzy mają ochotę na korzystanie z  Plenerowej Biblioteki.

                                                                                                                         ZAPRASZAMY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                                                                                                                                     Dzieci z Przedszkola 114

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    30 września 2019 roku Pani Basia w imieniu dzieci z grupy III podpisała porozumienie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota w sprawie cyklu spotkań w ramach integracji międzypokoleniowej. Oznacza to,że dzieci z grupy III tak samo jak w ubiegłym roku przedszkolnym będą odwiedzać Seniorów z Dziennego Domu Pobytu "z Ochotą" i organizować specjalnie dla nich spotkania, spacery, zabawy, czytanki, spektakle teatralne.

Pierwsze spotkanie 6 listopada, kolejne 13 listopada.                       

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

WSPÓŁPRACA ZE SPECJALISTAMI

Dzieci uczęszczające do przedszkola, objęte są opieką następujących specjalistów:

1. logopedy – Pani Agatki, która będzie spotykała się z dziećmi trzy razy w tygodniu, we:

        wtorek od godziny 9:30 do godziny 15:30,

        czwartek od godziny 9:30 do godziny 15:30,

        piątek od godziny 9:30 do godziny 15:30 ( w tym zajęcia ortofoniczne w grupie I)

2. psychologapani Beaty

PANI PSYCHOLOG odwiedza przedszkole w co drugą środę w godzinach 11 : 30 - 15 : 30.

Dla osób zainteresowanych indywidualnym spotkaniem z psychologiem podajemy numer telefonu do Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej przy ul. Radomskiej 13/21, w której na co dzień pracuje Pani psycholog.

Numer telefonu 22 822 28 87

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Na spotkaniu w dniu 19 września ukonstytuowała się Rada Rodziców. W jej skład wzeszli:

Przewodnicząca – Pani Pola Madej - Lubera – mama  Henia  z grupy III

Zastępca przewodniczącego – Pan Agata Krasuska  – mama Krzysia z grupy I

Sekretarz– Pani Małgorzata Pakier  – mama Konstancji z grupy V

Skarbnik – Pan Marcin Parol – Tata Marceliny z grupy IV

Członek Rady - Pani Sonia Knobloch - Sieradzka - mama Teodora z grupy II.

Rada Rodziców jest powoływana do wspierania pracy przedszkola oraz współpracy w zakresie wszystkich spraw związanych z jego statutowymi zadaniami dotyczącymi wychowania, dydaktyki i organizacji. Rada rodziców może występować z różnymi propozycjami, wnioskami oraz opiniami do dyrektora  przedszkola, do rady pedagogicznej oraz do rodziców. Może też gromadzić fundusze w celu w wspomagania działalności przedszkola.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Panie, które codziennie bawią się z dziećmi jednocześnie zachęcając do wspólnego poznawania świata:

W grupie II  (dzieci czteroletnie) Pani Monika – nauczyciel stażysta, oraz Pani Joanna – nauczyciel stażysta  wspierane przez  Panią Iwonkę  oraz przez pomoc nauczyciela – Panią Monikę;

W grupie III (pięcioletnie) Pani Marta - nauczyciel kontraktowy, Pani Magda - nauczyciel mianowany, wspierane przez   - Panią Ewę

W grupie IV (dzieci sześcioletnie) Pani Basia – nauczyciel mianowany, Pani Joanna - nauczyciel dyplomowany, wspierane przez – Panią Dorotkę

W grupie V (dzieci pięcioletnie) Pani Dominika – nauczyciel kontraktowy, Pani Ewa – nauczyciel mianowany, wspierane przez  Panią Joasię

W grupie I (dzieci trzyletnie) Pani Lidka – nauczyciel mianowany,  wspierana przez Panią Jagódkę - pomoc nauczyciela

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

ZAJĘCIA DODATKOWE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1. nauka języka angielskiego (poniedziałki, środy)

      2.  zajęcia sportowe dla wszystkich dzieci (czwartki)

     3. zajęcia umuzykalniające z akompaniamentem dla wszystkich dzieci (poniedziałki i środy),

     4. ćwiczenia ortofoniczne prowadzone przez logopedę dla dzieci z grupy I (piątki),

     5.  zajęcia „Zmysłowe poznanie świata” dla dzieci z grupy I i II (zgodnie z planem nauczycielek),

     6. gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej dla wszystkich dzieci (zgodnie z planem nauczycielek 1 raz w tygodniu),

oraz

      7. lekcje biblioteczne, ekologiczne, zajęcia szkolne (zgodnie z planem nauczycieli),

      8. cykliczne warsztaty przedszkolne:

a.  spotkania z podróżnikami (dla dzieci z grup III, IV i V),

b. „Zwierzęta nie są straszne” – spotkania ze zwierzętami (dla dzieci z grupy I i II).

  

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

ZAPROSZENIE

Jak co roku - serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców , którzy mają ciekawą pracę zawodową lub oryginalne hobby do poprowadzenia (zamiast nauczycielki) zajęć z dziećmi.

Podczas tych spotkań będzieci  Państwo mogli opowiedzieć ciekawe historie, zachęcić małych słuchaczy do pracy twórczej,  pokazać zdjęcia czy niezwykłe przedmioty, nauczyć wykorzystywania urządzeń technicznych, zaprosić dzieci do miejsc odległych i nieznanych które umożliwią zdobycie nowych wiadomości i umiejętności

                                                                                                                                                Serdecznie zapraszamy do współpracy

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opłat za pobyt dzieci w przedszkolu można dokonać:

1.     przelewem:     

OPŁATA  ZA  ŻYWIENIE  DZIECI: Bank Handlowy w Warszawie S.A. ul. Senatorska 16  00-923 Warszawa  

                                           43 1030 1508 0000 0005 5052 0079

FUNDUSZ  RADY  RODZICÓW:   Bank Millenium S.A.  z siedzibą  w Warszawie ulica Stanisława Żaryna 2a

                                                     44 1160 2202 0000 0002 4754 8571

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uwaga , uwaga!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 1 września 2019 roku, po przerwie wakacyjnej wznowiła swoją działalność „Galeria pod chmurką”, gdzie wśród zimozielonych liści bluszczu eksponowane są przez cały ro, bez wzglęgu na pogodę prace przedszkolnych artystów.

                                                                                                                               Serdecznie zapraszamy, naprawdę warto się zatrzymać.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

CZAS PRACY PRZEDSZKOLA

Przedszkole czynne jest codziennie (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) od godziny 7:00 do godziny 18:00.

 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI
1.  Dzieci, powinny być przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), lub inne osoby upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów).

2.  Pisemne upoważnienie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej przez rodziców, a także nr i serię ich dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania.

3.  Dziecko może być odebrane z przedszkola przez osobę upoważnioną tylko po okazaniu dokumentu potwierdzającego jej tożsamości. 

4.  Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka, odbieranego z przedszkola przez upoważnioną osobę.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                

 

                 

Dane do korespondencji:

Przedszkole Nr 114
02–071 Warszawa
ul. M. Langiewicza 1/3

Telefon:

22 825 11 94

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.