Rekrutacja

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola są dostępne dla Rodziców:

- w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka,

- oraz w Przedszkolu na tablicy informacyjnej.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.

Postępowanie odwoławcze

 

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
 2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
  7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

............................................................................................................................................................................................................................................................................

Szanowni Państwo

w związku z trwającą pandemią koronawirusa na razie  nie możemy zorganizować  „Dni otwartych” dla nowo przyjętych dzieci.

Musimy uzbroić się w cierpliwość i poczekać. Może  kolejne miesiące przyniosą dobre wiadomości dotyczące wygranej walki z koronawirusem, a Główny Inspektor Sanitarny odwoła obowiązujące obostrzenia i procedury.

Wtedy szeroko otworzymy drzwi Przedszkola i z radością zaprosimy nowo przyjęte dzieci i ich Rodziców do wspólnej zabawy. Proszę czekać na informację telefoniczną, maila, smsa. 


 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uwaga! DYŻUR WAKACYJNY

Ze względu na brak możliwości określenia zakresu oraz terminów obowiązywania ograniczeń związanych z zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z zagrożenia epidemicznego, podjęto decyzję o zmianie organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w lipcu i sierpniu 2020 r.

         Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zostają odwołane.                     

Jeśli przepisy na szczeblu krajowym pozwolą, to w lipcu i sierpniu 2020 r. dzieci będą mogły przez 6 tygodni uczęszczać do swojego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole.

Więcej informacji na stronie internetowej: Biura Edukacji

 

 

 


 

 

 

Do pobrania

28 listopada 2018, Autor: Administrator

                              

.................................................................................

Nazwisko i imię matki /prawnego opiekuna dziecka

 

..................................................................................

Nazwisko i imię ojca /prawnego opiekuna dziecka

 

 

 

Upoważnienie

 

Upoważniam/y do odbioru z przedszkola mojego/naszego dziecka:

 

.....................................................................................................................................................

                                                                 imię i nazwisko dziecka

 

Panią/Pana:.................................................................................................................................

                                                          imię i nazwisko osoby upoważnionej

 

.....................................................................................................................................................

                                                               miejsce zamieszkania

 

..................................................................

.......................................................................

             nr dowodu osobistego

 

                           nr telefonu

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.

 

Ponadto zobowiązujemy się poinformować upoważnione osoby o przyjętych w przedszkolu zasadach bezpiecznego odbierania i powierzania dzieci .

 

 

 

 

Warszawa, dnia..........................                ....................................        ………………………

podpis matki                                       podpis ojca

 

 

Załącznik 1

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję:

 1. Administratorem Pani (a) danych jest Przedszkole nr 114 W Warszawie przy ul. M. Langiewicza 1/3 które przetwarza Pani (a) dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Justyna Brejwo - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy ul. Radomska 13/21 02-323 Warszawa, e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl
 3. Pani (a) dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu weryfikacji tożsamości / identyfikacji osoby odbierającej dziecko z przedszkola
 4. Dane osobowe będą̨ przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej, przez okres roku szkolnego 2019/ .............., a następnie trwale zniszczone.
 5. Przysługuje Pani (u) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofniecie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości odbioru dziecka z przedszkola.
 6. Podanie przez Pana/Panią̨ danych osobowych jest wymogiem umownym i jest dobrowolne. W przypadku nie podania danych nie będzie mógł Pan/Pani odebrać́ dziecka z przedszkola.
 7. Cofniecie zgody może mieć  następującą formę̨: Cofam zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych przez Przedszkole nr 114 w Warszawie, udzieloną w dniu ......................... w celu weryfikacji tożsamości /identyfikacji osoby odbierającej dziecko z przedszkola. Podpis osoby, której dane dotyczą̨.
 8. Przysługuje Pani (u) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani (a) osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
 9. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora, każda osoba, której dane dotyczą̨, ma prawo wnieść skargę̨ do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa).

Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich danych osobowych (nazwisko, imię̨, seria i nr dowodu osobistego, nr telefonu) w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, zwanego dalej RODO.

......................................................................................................................................                                    

 data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę̨ (upoważnianej do odbiory dziecka)

 

 

 

 

Upoważnie do odbioru dziecka - plik do pobrania
       
       

 

Aktualizacja: 3 czerwca 2020

Dane do korespondencji:

Przedszkole Nr 114
02–071 Warszawa
ul. M. Langiewicza 1/3

Telefon:

22 825 11 94

E-mail:

przedszkole114@op.pl

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.