Koncepcja pracy przedszkola

Przedszkole 114 ma jasno określony kierunek działań  zgodnie z którym podąża ku wyznaczonym obszarom rozwoju jednocześnie stając się miejscem:

 • otwartym  na każde dziecko i jego rodziców,
 • wolnym od selekcji,
 • wspomagającym wszystkie dzieci z pełną gwarancją ich wszechstronnego rozwoju,
 • różnicującym indywidualny rozwój dzieci poprzez dobieranie zadań edukacyjnych do ich potrzeb i możliwości, a nie do wieku,
 • przyjaznym dzieciom i ich środowisku rodzinnemu,
 • o zmieniającej się w miarę potrzeb, strukturze organizacyjnej.

Mottem jego codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej stały się słowa Marii Grzegorzewskiej:

 „Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki,  ale także do sukcesu na miarę jego możliwości”.

W marcu 2020 roku Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców przyjęły do realizacji Koncepcję Pracy Przedszkola na lata 2020 - 2024.

Pięcioletnia praca z koncepcją była nie tylko realizacją jej założeń, ale także nieustannym jej modernizowaniem.  Każdy 1 wrzesień wprowadzał w życie przedszkola nowe elementy, które wynikały ze zmian w prawie oświatowym, w podstawie programowej i w organizacji pracy przedszkola, ale także z odchodzenia kolejnych roczników do szkół, z ruchu kadrowego, z rekrutacji nowych przedszkolaków i dołączania do społeczności przedszkolnej nowych rodziców.

Jednocześnie zmiany zachodziły w zapleczu przedszkola – remont dachu i elewacji budynku, przebudowa ogrodu, modernizacja sal dziecięcych, tworzenie dodatkowych pomieszczeń, utworzenie przedszkolnej galerii, otworzenie plenerowej biblioteki, systematyczne unowocześnianie wyposażenia budynku,  wzbogacanie pomocy dydaktycznych.

Każda zmiana wnosiła do przedszkola coś nowego - nowe zdolności i umiejętności, nowe oczekiwania, nowe problemy wymagające rozwiązania, a także nową jakość pracy.

Koncepcja nigdy nie była sztywnym zapisem. Określała cele, proponowała kierunki działań, podpowiadała sposoby realizacji, zachęcała do sprawdzania i oceny. Systematyczne ewaluowanie, monitorowanie, kontrolowanie, badanie i analizowanie pracy przedszkola, prowadzone przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców pozwalało na jednoznaczne określenie: jakie treści koncepcji już zrealizowano, co wymaga kontynuowania, jakie zagadnienia  należy rozszerzyć, co trzeba zmienić, z czego można zrezygnować, a co dodatkowo wprowadzić. Rzetelna analiza gwarantowała udoskonalanie, wzbogacanie i unowocześnianie pracy przedszkola przy jednoczesnym kierowaniu placówki na drogę ku rozwojowi.

Dzięki pracy z koncepcją i nad koncepcją zyskała cała społeczność przedszkolna:

dzieci – rozwijają się w środowisku bezpiecznym, w otoczeniu osób zaangażowanych w budowanie przestrzeni wspierającej i wspomagającej dziecięce działania  na drodze ku radosnemu poznawaniu świat. Zdobyły pewności, że każde z nich jest niepowtarzalną osobą, mającą prawo do zabawy, nauki i rozwoju, do sukcesu, do samodzielnych odkryć, popełniania błędów, szukania rozwiązań, dokonywania wyborów, podejmowania decyzji i ponoszenia ich konsekwencji.

rodzice – odnaleźli wraz z nauczycielkami i specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu wspólną drogę ku współpracy i współdziałaniu na rzecz rozwoju ich dzieci. Chętnie włączają się w planowanie, organizowanie pracy przedszkola.

nauczycielki  –  odkryły swoje nowe miejsce w wychowaniu przedszkolnym. Rezygnując z roli wykładowcy stały się współtowarzyszem zabawy, rozumiejącym dziecięce potrzeby, otwartym na dziecięce oczekiwania, odsłaniającym wraz z dziećmi tajemnice otaczającego je świata.

personel obsługowy – obok swojej codziennej pracy wynikającej z pełnionej funkcji, dostrzegł dla siebie inne zadania wynikające z towarzyszenia dzieciom i nauczycielkom w ich codziennych działaniach,

dyrektorka przedszkola – stała się koordynatorem działań, podejmowanych przez społeczność przedszkolną na rzecz nowoczesnej edukacji prowadzącej ku radosnemu poznawaniu świata,

szkoły podstawowe, do których trafili nasi absolwenci – zyskała uczniów:

 1. kreatywnych,
 2. wierzących w siebie i w swoje możliwości,
 3. otwartych na innych, z łatwością nawiązujących kontakty towarzyskie (zarówno rówieśnikami, jak i dorosłymi),
 4. odważnych, ciekawych świata, poszukujących nowej wiedzy i nowych umiejętności, chętnych do samodzielnego doświadczania i odkrywania, gotowych do podejmowania różnorodnych zadań,
 5. potrafiących przewidywać skutki podejmowanych działań,
 6. zaangażowanych w prace, które podejmują samodzielnie biorąc pod uwagę swoje możliwości, umiejętności i zainteresowania;
 7. stawiających pytania,
 8. otwartych na dialog i na dyskusję, umiejących wyciągać wnioski, broniących swoich racji, gotowych do budowania hipotez,
 9. umiejących wyrażać swoje przekonania i wartości;
 10. rozbudzonych do nauki czytania,
 11. przygotowanych do nauki pisania,
 12. posiadających umiejętność liczenia i potrafiących z tej umiejętności korzystać,
 13. potrafiących wykorzystywać swoją wiedzę, umiejętności i zainteresowania w sytuacjach życia codziennego,
 14. umiejących pracować samodzielnie, w grupie i w zespole,
 15. potrafiących współdziałać i współpracować,
 16. rozumiejących sens uczenia się, przyjmujących odpowiedzialność za swoje uczenie się, współuczestniczących w planowaniu i organizowaniu swojej edukacji,

którzy bez problemu poradzą sobie z czekającymi na nich obowiązkami;

a

przedszkole w międzyczasie otrzymało warszawską nagrodę wychowawczą im. Janusza Korczaka

 

Co dalej?

Realizowana Koncepcja Pracy Przedszkola pozwoliła na odejście od typowej organizacji pracy na rzecz „otwartego nauczania i uczenia się” dostrzegającego indywidualność i niepowtarzalność  każdego dziecka oraz  jego  predyspozycje,  zainteresowania,  zdolności, umiejętności. Okazała się bardzo dobrym planem, który przyczynił się do zbudowanie przedszkola otwartego na dzieci i ich potrzeb. Umożliwiła stworzenie nowoczesnego przedszkola nastawionego na twórczą aktywność i kreatywność wszystkich wychowanków w myśl słów Janusza Korczaka:

                                „Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć”.

Planując kolejne lata pracy przedszkola (2019 – 2024) nie wolno zmieniać tego co dobre i przynosi zamierzone efekty. Edukacja lubi spokój i stabilizację. Zamiast zmian warto zadbać o zachowanie ciągłości podjętych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych opartych na dziecięcej aktywności i kreatywności.

Patrząc na dziecko należy widzieć w nim nie zagubione maleństwo oczekujące na wsparcie, ukierunkowanie i zaproszenie do kolejnych działań, ale partnera pełnego optymizmu, lubiącego działanie i doświadczanie, otwartego na poznawanie, nastawionego na sukces. Nauczyciel powinien szanować wolę dziecka, pozwalać na samodzielny dobór aktywności, tworzyć miejsca do różnorodnej zabawy, zapewniać ciekawe pomoce dydaktyczne oraz kontynuować aktywne i skuteczne wspomaganie jego rozwoju pamiętając przy tym, aby:

 • każda czynność podejmowana wraz z dzieckiem zamieniała się w radosną zabawę,
 • rozpoczęte działania kończyły się za nim dziecko da sygnał, że się nudzi,
 • do codziennej pracy z dziećmi podchodzić z optymizmem,
 • dla wspólnie podejmowanych działań wykazywać entuzjazm i wierzyć w ich sens,
 • każde dziecko i jego potrzeby traktować z szacunkiem,
 • pozwalać  dziecku decydować o tym co, z kim i gdzie będzie robić,
 • nie zmuszać dziecka do wybranej przez siebie aktywności, pozwalać na swobodę i samodzielność,
 • proponowaną aktywność zawsze dostosowywać do możliwości dziecka,
 • zarażać dziecko własną pasją,
 • pozwalać dziecku na modyfikowanie, lub na zmianę podjętych działań,
 • razem z dziećmi, pod ich dyktando, urządzać sale przedszkolne, razem planować miejsca do pracy i zabawy oraz miejsca do gromadzenia i przechowywania materiałów,
 • wspólnie z dziećmi planować i organizować wyjścia po za teren przedszkola,
 • powoli otwierać dzieci na świat i na drugiego człowieka,
 • uczyć demokracji oraz zasad współbycie, współpracy i współdziałania,
 • rozbudzać w dzieciach potrzebę swobodnej aktywności i kreatywności,
 • zapraszać do świata wirtualnego,
 • pozwalać na filozofowanie.  

Praca z własnym Programem Wychowania Przedszkolnego pozwoli na różnicowanie indywidualnego rozwoju dzieci, poprzez dostosowywanie zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, nie tylko do wieku dzieci, ale przede wszystkim do ich potrzeb, możliwości i oczekiwań. Uzupełnianie programu wychowania przedszkolnego dodatkowymi programami i projektami otworzy przedszkolaki na otaczający je świat, zagwarantuje rozwijanie dziecięcych zdolności i umiejętności, rozbudzając przy tym chęć poznania  i podąrzanie do samodzielnej nauki.

Realizacja projektu wychowawczego „Wspierajmy się”, ugruntuje zjednoczenie całej społeczności przedszkolnej w działaniach wychowawczych, rozbuduje niepowtarzalną atmosferę pracy przedszkola, gwarantującą przy tym wszechstronny rozwój przedszkolaków z jednoczesną nauką współpracy i współdziałania.

Prowadzenie „Galerii pod chmurką „ i „Biblioteki Plenerowej pod Tęczowym Parasolem”,  organizowanie akcji typu „Pocztówka dla sąsiada” , „Sprzątanie naszej ulicy” zjednoczy dzieci ze środowiskiem lokalnym, nauczy zasad dobrosąsiedzkich, otworzy na potrzeby społeczności lokalnej, obudzi małego obywatela.

Wzbogacanie i unowocześnianie stosowanych metod i form pracy z dziećmi, rozwijanie współpracy z Rodzicami, modernizowanie zaplecza dydaktycznego oraz przedszkolnej infrastruktury, pozwoli na tworzenie miejsca w którym chętnie będą przebywać dzieci  i ich rodzice oraz pracownicy.

Zadbanie o systematyczny rozwój rady pedagogicznej poprzez:

 • rozbudowanie projektu „Jak być dobrym nauczycielem?” i połączenie  go z projektem „Odpowiedzialność dorosłego za rozwój poznawczy dziecka oraz rozwój jego osobowości”
 • tworzenie atmosfery sprzyjającej samodoskonaleniu,
 • inwestowanie w planowy rozwój nauczycieli w ramach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia. Poświęcanie szczególnej uwagi kształtowaniu nowych umiejętności nauczycielskich i wykorzystywanie ich przy organizacji zajęć dodatkowych,
 • kontynuowanie ścisłej współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną przy ul. Raszyńskiej w ramach wspierania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2017 poz. 1647),

pozwoli na budowanie i rozwijanie nowoczesnego zaplecza pedagogicznego, otwartego na dziecko, rozumiejącego jego potrzeby i oczekiwania, troszczącego się o jego wszechstronny rozwój.

Włączenie do koncepcji programu „W świecie eksperymentów”, czyli utworzenie w przedszkolu laboratorium z oprzyrządowaniem, nawiązanie współpracy z laboratoriami w pobliskich szkołach, nawiązanie współpracy ze studentami z Politechniki i Uniwersytetu Warszawskiego, oraz utrzymanie stałego kontaktu z Centrum Nauki Kopernik, pozwoli na rozwijanie koncepcji zamiany zajęć na realizację projektów czyli na dziecięcą samodzielność i odkrywczość.

Otwieranie dzieci na nowe technologie - wzbogacanie przedszkolnej sali do zajęć multimedialnych, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tabletów, oswajanie z obsługą komputera, pozwoli na kształtowanie w świadomości dziecka pozytywnego stosunku do poruszania się w zinformatyzowanej rzeczywistości.

Wzbogacenie koncepcji programem „Przedszkolak w świecie Internetu”, czyli  pamiętając o bezwzględnym bezpieczeństwie dzieci w sieci, zastosowanie  przy  realizacji  treści programowych  komputerów, laptopów, tabletów, a dzięki temu uatrakcyjnianie przekazywanych treści  programowych z jednoczesnym otwieraniem  dzieci na umiejętności informatyczne.

Poprzez kontakt z Internetem, wykorzystywanie komputerowych programów edukacyjnych i gier dydaktycznych rozbudzenie dziecięcej ciekawości oraz chęci i gotowości do poznawania, odkrywania i uczenia się. Tworzenie warunków dla rozwoju myślenia twórczego, zadbanie o maksymalną indywidualizację, wzbogacanie zajęć dydaktycznych o nowe rozwiązania  zachęcające  do większego wysiłku umysłowego i wiary we własne siły. Łączenie nauki i zabawy, a dzięki temu powodowanie wzrostu efektywności nauczania. Rozwijanie samodzielności. Kształtowanie postaw poszukujących i twórczych oraz wyzwalanie dziecięcej aktywności, a dodatkowo wspomaganie nauki czytania, pisania, liczenia, rozwiązywania zadań oraz zastosowanie technologii informatycznej do reedukacji.

Dołączenie do koncepcji projektu „Zadbajmy o naszą ziemię”, czyli wprowadzenia elementów edukacji ekologicznej, a tym samym otworzenie dzieci na otaczający je świat przyrody i na zagadnienia ochrony środowiska. Poprzez nawiązanie współpracy z instytucjami i fundacjami organizującymi, badającymi i wspierającymi działania ekologiczne, organizowanie wycieczek, samodzielne tworzenie różnych enklaw przyrodniczych, tworzenie miejsc do badań i obserwacji, uczenie dzieci proekologicznego myślenia, a tym samym przygotowanie do odpowiedzialnego życia na ziemi.

Otwieranie dzieci na świat wielokulturowy poprzez wzbogacenie koncepcji projektem „Uczymy się tolerancji” czyli:

 • realizację programu „W krainie tolerancji”, nawiązanie współpracy z Fundacją Edukacji Międzykulturowej, z Fundacją Otwarci na Świat,
 • kontynuowanie współpracy z Domem Dziennego Pobytu „Z Ochotą” (cykliczne spotkania dzieci z seniorami),
 • nauka języka angielskiego dla wszystkich dzieci metodą „WOW” Wattsenglish w formie zajęć wynikających z podstawy programowej i uzupełnianie ich zajęciami dodatkowymi,
 • prowadzenie nauki języka migowego dla wszystkich dzieci,
 • uczestniczenie w spotkaniach z osobami niepełnosprawnymi (niesłyszącymi, ociemniałymi, poruszającymi się na wózkach inwalidzkich),
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami innymi kultur (koncerty, spotkania teatralne, wystawy muzealne, lekcje czytelnicze),
 • prowadzenie dziecięcego wolontariatu,

a tym samym przygotowywanie dzieci do życia we współczesnym świecie, w którym społeczeństwo staje się co raz bardziej różnorodne wewnętrznie i co raz bardziej otwierające się na zewnątrz. Jednocząca się Europa, migracja, urlopy spędzane poza granicami, dostęp do Internetu otwiera Polskę na zjawisko  wielokulturowości,  czyli  współistnienia  obok  siebie  odmiennych  wartości i tradycji. Zrozumienie tego procesu i jego akceptacja staje się kluczowym elementem w budowaniu nowego świata, w który właśnie wchodzą przedszkolaki.

Przenoszenie zajęć poza przedszkole do miejsc które nie tylko można zwiedzać, ale także można w nich samodzielnie działać  (obserwować, obejrzeć, dotknąć, zbadać, doświadczyć, posłuchać) do lasu, do parku, na pole, nad wodę, do muzeum, galerii, teatru, kina, na stadion, do sklepu, na dworzec, na lotnisko oraz w inne miejsca, które rozbudzą dziecięce zmysły i nasycą dziecięcą ciekawość. Zajęcia w terenie nauczą dzieci całościowego pojmowania środowiska społecznego, przyrodniczego, technicznego. Pozwolą na odrzucenie fragmentaryczności i statyczności myślenia. Dadzą możliwość uzyskania "informacji pierwotnej" bez cudzej oceny i weryfikacji. Bazując na uczeniu się i na doświadczeniach "z pierwszej ręki” umożliwią dziecku samodzielne poznawanie świata zewnętrznego stając się jednocześnie stymulatorem do dalszych badań.

Organizowanie i współtworzenie, wraz z dziećmi, na terenie przedszkola różnorodnych miejsc pozwalających na naukę poprzez działanie np.:

 • projektowanie i prowadzenie przez dzieci ogrodu warzywnego, ogrodu kwiatowego, oczka wodnego, ptasiej stołówki,
 • tworzenie i rozbudowywanie wraz z realizowanymi treściami programowymi kącików tematycznych,
 • przygotowywanie miejsc naukowych np.: laboratorium, pracownia plastyczna, obserwatorium meteorologiczne, 
 • otwieranie sal wykładowych do prowadzenia prelekcji i wykładów przygotowywanych przez dzieci,

a tym samym pozwolenie dzieciom na samodzielności w nauce, ofiarowanie im swobody w poznawaniu i doświadczaniu, danie szansy na wykorzystywanie w działaniu posiadanej wiedzy i umiejętności i co najważniejsze zagwarantowanie przestrzeni do odnoszenia sukcesów oraz mierzenia się z trudnościami czy ewentualnymi porażkami.

Rozwijanie wolontariatu na rzecz przedszkola – poszukiwanie i pozyskiwanie osób, które bezinteresownie zechcą wspierać pracę placówki (studenci, uczniowie gimnazjum i liceum, babcie, dziadkowie, osoby samotne, emerytowani nauczyciele), a tym samym wzbogacą ofertę pracy przedszkola, wnosząc wraz z sobą otwartość na kontakt z drugim człowiekiem, nowe pomysły, ciekawe propozycje i wzór działań na rzecz innych.

Wprowadzanie zajęć i ćwiczeń propagujących ciszę – nawiązanie współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu, wzbogacenie stosowanych ćwiczeń o ruch medytacyjny,  twórczą ekspresję ruchową, rozbudowanie zabawy „w minutę ciszy”,  a tym samym zadbanie o słuch wychowanków przy jednoczesnym zapoznawaniu ich ze  sposobami wyciszenia, relaksacji i radzenia sobie ze stresem.

Prowadzenie przedszkolnego wydawnictwa - rozwijanie  współpracy z Drukarnią Cyfrową SOWA. Planowanie, tworzenie, opracowywanie, wydawanie własnych autorskich książek, komiksów, pocztówek, ulotek (indywidualnych i grupowych, na zadany temat lub bez tematu), a przy okazji wymyślanie historii, projektowanie ilustracji, używanie liter, wyrazów a nawet całych długich, bardziej lub mniej skomplikowanych zdań, drukowanie, a potem ogromna satysfakcja, duma z ukończonej pracy, gotowe dzieło do wspólnego oglądania, opowiadania, nawet do czytania, a może do obdarowania kogoś bliskiego,

a przy okazji uruchomienie wyobraźni, doskonalenie rysunku, udoskonalanie umiejętności klejenia, wycinania, wydzierania, ćwiczenie umiejętności współpracy i współdziałania.

Spodziewane efekty:

Przedstawiona powyżej koncepcja pozwali na zachowanie pełnej ciągłości działań. Zachowa to co przyjęto do realizacji w 2014 roku jednocześnie wprowadzając nowe zagadnienia, które nie tylko unowocześnią koncepcję pracy przedszkola ale przede wszystkim dostosują ją do  potrzeb i oczekiwań przyszłego ucznia i co najważniejsze zagwarantują tworzenie miejsca:

 • otwartego na nowoczesną edukację,
 • propagującego zamianę przedszkola w twórcze środowisko wychowawcze, otwarte na budowania kreatywnych postaw młodego człowieka,
 • w którym najważniejsza rola  przypada dziecku doświadczającemu podmiotowości i współpodmiotowości,
 • gdzie  podstawową formą pracy jest zabawa i indywidualne zdobywanie doświadczeń, co pozwala na niezauważone, choć zorganizowane przejścia od prostych zabaw dziecięcych do elementów nauki i pracy,
 • w którym poznanie opiera się na tym, co interesuje dziecko, rozbudza jego ciekawość, sprzyja jego uniesieniom i sprawia mu satysfakcję, a tym samym prowadzi do sukcesu,
 • które dbając o rozwój dziecka jednocześnie zadba o rozwój całej społeczności przedszkolnej i sprawi że:

dzieci – będą osobami kreatywnymi, twórczymi, poszukującymi. Otwartymi na innych. Potrafiącymi współdziałać i współpracować.  Znającymi zasady tolerancji. Rozumiejącymi sens uczenia się i dążenia do sukcesu,

rodzice – będą w dalszym ciągu wraz z pracownikami przedszkola  współtworzyć przestrzeń, przyjazną dzieciom, która zachęci i pobudzi przedszkolaki do nieskrępowanego, wszechstronnego rozwoju, otworzy je na nową wiedzę i umiejętności, pozwoli na rozwijanie odkrywanych zdolności,

nauczycielki – nie zejdą z drogi wybranej w 2014 roku, pozostaną otwarte na dziecko i jego potrzeby i nadal będą współtowarzyszami zabaw, przewodnikami po dróżkach wiedzy, czarodziejkami, które za sprawą niekonwencjonalnych form i metod pracy będą otwierać dzieci na tajemnice otaczającego je świat, rozwijając przy okazji potrzebę swobodnej aktywności i kreatywności,

personel obsługowy – będzie wspierał nauczycielki i towarzyszył dzieciom w ich codziennych działaniach,

dyrektor przedszkola – pozostanie koordynatorem podejmowanych działań na rzecz nowoczesnej edukacji, poszukującym nowych dróg dalszego rozwoju placówki,

a szkoła podstawowa – na pewno zyska dziecko, w pełni przygotowane do podjęcia obowiązków ucznia i nie mogące się doczekać kiedy przekroczy szkolny próg.

 

 


 

Dane do korespondencji:

Przedszkole Nr 114
02–071 Warszawa
ul. M. Langiewicza 1/3

Telefon:

22 825 11 94

E-mail:

p114@eduwarszawa.pl

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.