Własny program wychowania przedszkolnego

Własny program wychowania przedszkolnego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku wprowadza nową podstawę programową wychowania przedszkolnego. Podstawa ta opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

 

Nowa podstawa programowa wskazuje, zamiast dotychczasowych trzynastu, tylko jeden cel wychowania przedszkolnego, jakim jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko ma osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. 

Osiągnięciu tego celu  ma służyć realizowanie przez przedszkole następujących zadań:

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. 

3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych. 

4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony. 

5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,
z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań. 

6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie. 

7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.;

8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci. 

9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. 

13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju. 

14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych
o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju. 

15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole. 

16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.

17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

W przedszkolu  realizowany jest „Programem Wychowania Przedszkolnego – różnicujący indywidualny rozwój dziecka, poprzez dostosowanie zadań edukacyjnych do jego potrzeb i możliwości” opracowany przez Radę Pedagogiczną zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Program ten obejmuje obszary wynikające z podstawy programowe.

Treści do realizacji, zawarte w programie, nie są podzielone według wieku, a według zagadnień  co daje nauczycielowi możliwość swobodnego dobierania realizowanych treści nie do wieku, ale do możliwości, umiejętności, posiadanej wiedzy  i oczekiwań dziecięcych.  Pozwala to na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka z jednoczesnym poszanowaniem jego indywidualności.  Daje możliwość lepszej stymulacji rozwoju. Pozwala na wyrównywanie szans.  Podejmowane działania zawsze są  zorientowana na dziecko. Każde z nich,  nie tylko respektuje  indywidualne cechy dziecka ale także szanuje jego potrzeb rozwojowych i dodatkowo wykorzystuje  jego zdolności i zainteresowania, co pozwala na indywidualne doświadczanie z pełną akceptacją indywidualnego tempa rozwoju dziecka.

W roku szkolnym 2023/2024  dodatkowo program ten zostanie wzmocniony następującymi  programami uzupełniającymi opracowanymi przez nauczycielki z tutejszej placówki:

  • Program „Dzieci niepełnosprawne w strukturze przedszkola masowego”
  • Program „Edukacji teatralnej” 
  • Program „Klub małego Europejczyka”
  • Program „Młodego Ekologa”
  • Program geograficzny „Demo, Demokracja, Racja”

oraz

  • Program filozoficzny „Kącik Sokratesa – Dzieci dzieciom” autorstwa mgr Anny Brzoskowskiej i mgr Katarzyny Kuczyńskiej;

Codzienną pracę z dziećmi będziemy opierać na:

  • Metodzie Projektu
  • Metodzie Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz,
  • Matematykę według profesor M. Gruszczyk – Kolczyńskiej

 

Dane do korespondencji:

Przedszkole Nr 114
02–071 Warszawa
ul. M. Langiewicza 1/3

Telefon:

22 825 11 94

E-mail:

p114@eduwarszawa.pl

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.