Statut

 

Statut

Przedszkola 114

 

Rozdział 1

Informacje o przedszkolu

 

§1.

 1. Przedszkole 114, zwane dalej „przedszkolem”, jest przedszkolem publicznym wielooddziałowym.

 2. Siedzibą przedszkola jest budynek w Warszawie, przy ul. Mariana Langiewicza nr 1/3.

 

§2.

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie przy Placu Bankowym 3/5.

 2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pełni Mazowiecki Kurator Oświaty.

 3. Przedszkole jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy Miasta Stołecznego Warszawy.

 

§3.

 1. Przedszkole prowadzi rachunek dochodów własnych na podstawie odrębnych przepisów.

 2. Obsługę finansowo – księgową przedszkola prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ochota Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Radomskiej 13/21

 3. Przedszkole używa pełnej pieczęci nagłówkowej o treści:

Przedszkola Nr 114

02-071 Warszawa, ul. M. Langiewicza 1/3

tel. 22 825-11-94

REGON 013006573 NIP 5262390200

 

 1. Dopuszcza się, do stosowanie w korespondencji następującej skróconej nazwy przedszkola: Przedszkole Nr 114, 02-071 Warszawa, ul. M. Langiewicza 1/3.

 2. Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalność w formie papierowej i elektronicznej, przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 4.

 1. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określają odrębne przepisy.

 2. Przedszkole zapewnia wyżywienie.

 3. Na cztery posiłki wydawane przez kuchnię składają się:

1) śniadanie;

2) drugie śniadanie;

2) obiad;

3) podwieczorek.

 1. Kuchnia przedszkolna wszystkie posiłki przygotowuje zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 2. Jadłospisy planowanych posiłków ustala kierownik gospodarczy przedszkola w uzgodnieniu z kucharką, a zatwierdza je dyrektor przedszkola.

 3. Informacja o aktualnym jadłospisie jest udostępniania rodzicom z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, w miejscu wyznaczonym na prezentację jadłospisu.

 4. Na wniosek rodziców, poparty zaleceniem lekarza przedszkole, przygotowuje posiłki dla dzieci z dietami żywieniowymi.

 5. Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez dzieci i osoby dorosłe. Wyjątek mogą stanowić sytuacje takie jak: nagrania potrzebne do audycji, widowiska, przedstawienia przedszkolnego, zajęć otwartych itp. Zgodę na nagrywanie, w tych sytuacjach, wydaje dyrektor przedszkola.

 

 

 

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

 

§5.

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, w tym zadania profilaktyczno-wychowawcze.

 2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, realizowane poprzez proces opieki, wychowania, nauczania i uczenia się, co pozwala dziecku na osiągnięcie dojrzałości umożliwiającej podjęcie nauki w szkole.

 3. Zadaniem przedszkola jest umożliwienie dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego, a w szczególności:

 1. pełna realizacja programów wychowania przedszkolnego

 2. dostosowywanie treści, metod i organizacji poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych dzieci oraz ich zdolności, umiejętności i oczekiwań;

 3. promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom;

 4. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecięcej poprzez organizowanie warunków zapewniających poczucie bezpieczeństwa, sprzyjających nabywaniu różnorodnych doświadczeń, umożliwiających rozwój samodzielności;

 5. tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość, pozwalających na dokonywanie wyborów, sprzyjających poznawaniu innych kultur, rozwijających zainteresowania językiem obcym nowożytnym, zachęcających do samodzielnego poznawania, doświadczania i eksperymentowania ;

 6. wzmacnianie u dziecka poczucia własnej wartości, indywidualności i oryginalności, z jednoczesnym budowaniem i wzmacnianiem potrzeby tworzenia relacji społecznych;

 7. udzielanie dzieciom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 8. umożliwianie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej oraz etnicznej i językowej w integracji ze środowiskiem przedszkolnym;

 9. organizowanie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością;

 10. umożliwianie dzieciom rozwijania ich zainteresowań, zdolności i umiejętności;

 11. zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu.

 

§6.

 

 1. Przedszkole udziela i organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, udzielana dziecku w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz na rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu,

 3. Celem udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest wspieranie potencjału rozwojowego dziecka oraz tworzenie odpowiednich warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku lokalnym.

 4. Nauczyciele prowadzą systematyczną obserwację dzieci, oceniają ich umiejętności w sferze emocjonalno-społecznej, poznawczej, ruchowej i samoobsługowej, określają ich mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia.

 5. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udziela dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy i natychmiast informuje o tym dyrektora przedszkola.

 6. Dyrektor Przedszkola po uwzględnieniu opinii i orzeczeń wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz diagnozy sporządzonej na terenie przedszkola, w uzgodnieniu z rodzicami dziecka, organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi

8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna obok dzieci, obejmuje także rodziców i

nauczycieli, poprzez wspieranie ich w rozwiązywaniu napotykanych problemów

wychowawczych i dydaktycznych oraz doskonalenie i rozwijanie ich umiejętności

wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej dzieciom.

 

 

 1. Nauczyciele i specjaliści udzielający dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

 3. Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

 

§7.

1. Przedszkole organizuje naukę i opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością w formie

kształcenia specjalnego w ścisłej integracji  ze środowiskiem przedszkolnym.

 1. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia:

 1. realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

 2. dostosowanie przestrzeni przedszkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych;

 3. zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w tym zajęcia rewalidacyjne.

 1. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki dzieci z niepełnosprawnością, określają odrębne przepisy.

 

§8.

 1. Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w przedszkolach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

 2. Przedszkole zapewnia integrację dzieci niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem przedszkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.

 

§9.

1. Przedszkole organizuje zajęcia religii.

 1. Podstawą udziału dziecka w zajęciach religii jest życzenie, wyrażone przez rodzica, w formie pisemnej.

 2. Życzenie udziału dziecka w zajęciach religii może być odwołane w każdym czasie.

 3. Zasady organizacji religii w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

§10.

1. Zadania przedszkola realizowane są w szczególności w formie zajęć kierowanych i

niekierowanych, swobodnych zabaw dziecięcych.

2. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:

 1. indywidualne możliwości dzieci, ich zdolności, umiejętności, oczekiwania poznawcze, potrzeby wyrażania stanów emocjonalnych, sposoby komunikacji oraz chęć zabawy;

 2. specjalne potrzeby edukacyjne;

 3. monitorowanie rozwoju dzieci poprzez prowadzenie diagnozy i obserwacji;

 4. twórczą organizację przestrzeni przedszkola stymulującą rozwój dzieci;

 5. tworzenie warunków i sytuacji zachęcających dzieci do zabaw dowolnych, do samodzielności, do odkrywania zjawisk i zachodzących procesów, do utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, do prowadzenia własnych eksperymentów i doświadczeń;

 6. organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw w ogrodzie;

 7. wykorzystywanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuacji edukacyjnej umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej.

 

 1. Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą, a w szczególności:

 1. pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

 2. informuje na bieżąco o postępach i ewentualnych problemach dziecka;

 3. uzupełnia wiedzę rodziców o wychowaniu i rozwoju dzieci;

 4. wspomaga działania wychowawcze rodziców;

 5. integruje zabiegi wychowawcze;

 6. uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej;

 7. uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu;

 

 

Rozdział 3

Organy przedszkola

 

§11.

1. Organami przedszkola są:

 1. dyrektor;

 2. rada pedagogiczna;

 3. rada rodziców.

 

§ 12.

 1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.

 2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach dla:

 1. kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze prawnym zakładu

administracyjnego, którym zarządza;

 1. kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych;

 2. organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów;

 3. dyrektora publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Stołeczne Warszawa

 4. przewodniczącego rady pedagogicznej przy Przedszkolu 114

 5. organu nadzoru pedagogicznego dla przedszkola.

 1. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień wymienionych w ust. 2.

 2. Dyrektor dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy przedszkola i realizacji przypisanych jemu zadań.

 3. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy przedszkola, przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.

 

§ 13.

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji

statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa.

3. Rada pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Przedszkola

114.”  który określa:

 1. skład i strukturę Rady pedagogicznej;

 2. organizację pracy;

 3. sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania;

 4. sposób dokumentowania działań rady;

 5. wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne;

4. Rada pedagogiczna Przedszkola114 realizuje kompetencje rady przedszkola określone w ustawie.

 

§14.

 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem przedszkola, reprezentującym ogół rodziców w danym roku szkolnym.

 2. Reprezentantami rodziców poszczególnych oddziałów są rady oddziałowe.

 3. Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców Przedszkola 114”.

 4. Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania i współpracy rodziców z nauczycielami we wszystkich działaniach przedszkola.

 5. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców określa ustawa.

 6. Dokumentacja działania rady rodziców jest przechowywana w przedszkolu.

 

 

§ 15.

1. Organy szkoły działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.

2. Działalność organów przedszkola jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

3. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

4. Dyrektor co najmniej raz w roku organizuje wspólne spotkanie przedstawicieli organów

kolegialnych przedszkola.

 

§ 16.

1. W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych organów

jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą

wyłącznie członkowie tych organów.

2. Sprawy sporne między organami szkoły rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze strony

konfliktu.

3. W przypadku gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana przez

organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez strony konfliktu.

4. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1-3, dyrektor zawiadamia o zaistniałym sporze organ prowadzący przedszkole.

 

 

Rozdział 4

Organizacja pracy przedszkola

 

§ 17.

1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i

wypoczynku oraz przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania.

2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody swoich

oddziaływań do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w szczególności:

  1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć realizowanych poza terenem przedszkola;

  2. zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym.

3. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe

w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom lub osobom upoważnionym, a w

czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.

4. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.

5. Dla dzieci mogą być organizowane zajęcia poza terenem przedszkola – wycieczki, spacery.

6. Udział dzieci w zajęciach poza terenem przedszkola wymaga zgody rodziców.

 

 

§18.

1. Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub osoby przez nich upoważnione.

2. Rodzice mogą w formie pisemnej upoważnić osobę do przyprowadzania i odbierania dziecko z przedszkola.

 1. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola jest zobowiązana przekazać je bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.

 2. Nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z przedszkola.

 3. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

 4. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej, jeżeli osoba ta nie zapewnia dziecku bezpieczeństwa.

 5. Dyrektor drogą zarządzenie określa szczegółowe warunki przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, z uwzględnieniem:

 1. sytuacji które uzasadniają odmowę wydania dziecka z przedszkola oraz trybu postepowania w przypadku odmowy;

 2. zasad upoważniania osób do odbioru dziecka z przedszkola;

 3. trybu postępowania w sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola.

 

 

§ 19.

1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:

 1. znajomości realizowanych programów i planów zajęć;

 2. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania

i rozwoju;

 1. pomocy w rozpoznawaniu przyczyn trudności rozwojowych dzieci,

 2. informacji na temat sposobów wzmacniania rozpoznanych zdolności, zainteresowań i uzdolnień dziecięcych;

 3. zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z organizacją oddziału przedszkolnego, wyposażenia sal dziecięcych, z organizacją zajęć, uroczystości, wycieczek i zajęć dodatkowych;

 4. wyrażania opinii na temat organizacji wyżywienia dzieci i wypoczynku.

 

2. Obowiązkiem rodziców jest: 

 1. punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo;

 2. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;

 3. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce umożliwiające dziecku pełną aktywność na zajęciach;

 4. informowanie dyrektora lub nauczyciela dziecka o wszelkich zdarzeniach i sytuacjach mających bezpośredni związek z dzieckiem, jego bezpieczeństwem oraz kondycją zdrowotną i emocjonalną;

 5. współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego stymulowania rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.

 

3. Przedszkole określa formy współpracy i współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami:

 1. zebrania ogólne, nie rzadziej niż 1 raz w ciągu roku;

 2. zebrania oddziałowe, nie rzadziej niż 2 razy w roku;

 3. konsultacje indywidualne z nauczycielkami, w miarę potrzeb;

 4. konsultacje ze specjalistami, w miarę potrzeb;

 5. uroczystości z udziałem rodziców i innych członków rodziny, zgodnie z planem pracy przedszkola na dany rok szkolny;

 6. zajęcia otwarte dla rodziców, nie rzadziej niż dwa razy w roku w każdym oddziale;

 7. dni adaptacyjne zaraz po rekrutacji, na przełomie maja i czerwca;

 8. kąciki informacyjne dla rodziców;

 9. wystawy dziecięcych prac plastycznych;

 10. grupowe fora internetowe;

 11. strona internetowa

 

§ 20.

 1. Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do18:00,

 2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na podstawie odrębnych przepisów.

 3. Dyrektor w terminie do 30 listopada sporządza wniosek o ustalenie przerwy w pracy przedszkola i przedstawia go do uzgodnienia radzie rodziców.

 4. Rada rodziców w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, zajmuje stanowisko w sprawie ustalenia przerwy w pracy przedszkola.

 5. Dyrektor przekazuje rodzicom informację o przerwie w pracy przedszkola, w terminie do 30 stycznia roku szkolnego, którego przerwa dotyczy.

 6. Na wniosek dyrektora, za zgodą rady rodziców, uzgodnienie przerwy w pracy przedszkola, może odbyć się w innych terminach niż określone w ust. 3 i 5.

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki oraz oczekiwań rodziców.

7. Oddziałem przedszkolnym opiekuje się nauczyciel wychowawca.

 1. W okresach niskiej frekwencji dzieci, dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów.

 2. Liczba dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25.

 

§ 21

1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla wszystkich dzieci.

 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie realizacji podstawy programowej dla dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego

 2. Za świadczenie w zakresie opieki, wychowania i nauczania dzieci nie realizujących obowiązku wychowania przedszkolnego, wykraczające poza czas określony w ust. 2, rodzice wnoszą opłaty na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 3. Zasady stosowani ulg i zwolnień z opłat o których mowa w ust. 3 określają odrębne przepisy.

 

§ 22 .

1. Korzystanie z żywienia w przedszkolu jest odpłatne.

2. Rodzic ma prawo zdecydować o ilości posiłków wymienionych w § 4 ust. 3 wybranych dla dziecka

3. Szczegółowe warunki korzystania z posiłków, w tym wysokość opłat za posiłki określa

4. Opłaty za posiłki wnosi się z góry, najpóźniej do 10 dnia danego miesiąca.

5. W przypadku nieobecności dziecka  opłata podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności, o ile rodzic zgłosił nieobecność zgodnie z ..................

6. Opłaty za korzystanie z usług przedszkola w tym za wyżywienie należy wnosić przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola rachunek bankowy.

 

 

 

Rozdział 5

Nauczyciele i pracownicy przedszkola

 

§ 23. 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

 1. Nauczycieli zatrudnia się na stanowiskach pracy:

 1. nauczyciel wychowania przedszkolnego;

 2. psycholog;

 3. nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej;

 4. nauczyciel specjalista.

 1. Na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnieni są pracownicy na stanowiskach:

 1. pracownicy administracji................lub wymienić stanowisko ....;

 2. pracownicy obsługi;

 3. pomoc nauczyciela.

 1. W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora.

 

 

§ 24.

1. Nauczyciele realizują wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne zadania przedszkola, zgodnie z jego charakterem określonym w statucie i odpowiadają za jakość pracy przedszkola, w tym sposób sprawowania opieki nad dziećmi.

2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem dzieci. troską o ich zdrowie, poszanowanie godności, a także uważne towarzyszenie im w osiąganiu dojrzałości szkolnej.

3. Do zakresu zadań nauczycieli wychowania przedszkolnego należy w szczególności:

 1. realizowanie programów pracy przedszkola w powierzonych mu zadaniach;

 2. zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

 3. prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u dzieci deficytów rozwojowych i ich przyczyn oraz przyczyn środowiskowych utrudniających dziecku funkcjonowanie w przedszkolu;

 4. systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej umożliwiającej dokonanie diagnozy funkcjonalnej w środowisku przedszkolnym;

 5. komunikowanie się z rodzicami w sprawach rozwoju dzieci i osiąganiu kolejnych etapów dojrzałości szkolnej;

 6. organizowanie pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

 7. opieka nad powierzoną salą lekcyjną oraz troska o znajdujący się w niej sprzęt i wyposażenie.

 1. Do zakresu zadań nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej należy w szczególności:

 1. wspieranie dziecka w bieżącej pracy podczas zajęć edukacyjnych adekwatnie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

 2. prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i/lub specjalistycznych,

 3. realizacja czynności opiekuńczych,

 4. dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,

 5. informowanie nauczycieli o postępach i trudnościach ucznia w toku zajęć, pomoc nauczycielom w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych,

 6. udział w pracach zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem, opracowaniu i modyfikacji IPET,

 7. współpraca z nauczycielami w zakresie przygotowania się do zajęć, pomoc w dostosowaniu wymagań odpowiednio do potrzeb ucznia, przygotowanie materiałów i pomocy do zajęć,

 8. udział w spotkaniach z rodzicami, informowanie ich o postępach ucznia, instruktaż do pracy w dom

 1. Zakres zadań psychologa i logopeda w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 2. Nauczyciele zobowiązani są do wzbogacania własnego warsztatu pracy oraz stałego podnoszenie i aktualizowania wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym organizowanym w przedszkolu oraz przez instytucje wspomagające przedszkole.

 3. Do zakresu zadań kierownika gospodarczego należy:

   1. kierowanie zespołem pracowników obsługi,

   2. prawidłowe zabezpieczenie majątku ruchomego, pieczęci i dokumentacji  przedszkola, środków pieniężnych otrzymywanych do rozliczenia,

   3. sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola;

   4. współdziałanie z dyrektorem w sprawach związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola /remonty i konserwacje/,

   5. zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt;

   6. sporządzanie jadłospisów i raportów żywieniowych, przestrzeganie stawki żywieniowej, nadzorowanie przyrządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych

   7. wyliczanie i przesyłanie opłat dla rodziców z tytułu korzystania z usług przedszkola,

   8. prowadzenie magazynów oraz dokumentacji magazynowej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

   9. uczestniczenie w ogólnych zebraniach rodzicielskich, naradach roboczych w razie potrzeby – w posiedzeniach rady pedagogicznej i rady rodziców,

   10. współpracowanie z księgowym w DBFO,

   11. wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji placówki. 

 1. Do zakresu zadań kucharki należy :

 1. przyrządzanie punktualnie zdrowych i higienicznych posiłków,

 2. przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych i dbanie o ich racjonalne zużycie,

 3. prowadzenie magazynu podręcznego,

 4. utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych,

 5. branie udziału w ustalaniu jadłospisów,

 6. zgodne z przepisami przechowywanie prób żywieniowych,

 7. wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji  pracy placówki.

 1. Do zakresu zadań pomocy kuchennej w przedszkolu należy :

1) pomoc kucharce w przyrządzaniu posiłków,

2) utrzymywanie w czystości mebli, sprzętu i naczyń kuchennych oraz pomieszczeń  magazynowych,

3) załatwianie zleconych czynności związanych z zakupem i dostarczaniem żywności,

4) wykonywanie innych czynności  poleconych  przez  dyrektora,  wynikających  z  organizacji pracy

placówki.

 1. Do zakresu zadań pomocy nauczycielki należy :

 1. pełnienie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do   wychowanków, 

 2. pomaganie nauczycielowi oddziału w przygotowaniu pomocy i rekwizytów do  zajęć  zabaw, ćwiczeń i gier,

 3. czynne  uczestnictwo  w zajęciach  i  zabawach  z  dziećmi,  prowadzonych  przez  nauczyciela,

 4. utrzymanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach,

 5. wykonywanie  innych czynności  poleconych  przez    dyrektora i  kierownika gospodarczego wynikających z organizacji pracy.


 

 1. Do zakresu zadań woźnej i starszej woźnej przedszkola należy :

 1. utrzymywanie czystości w powierzonych pomieszczeniach zgodnie z wymogami i przepisami SANEPID-u,

 2. pełna obsługa przy posiłkach /podawanie, sprzątanie, zmywanie/,

 3. rozkładanie i składanie leżaków,

 4. pomoc dzieciom w wykonywaniu czynności samoobsługowych,

 5. spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, poleconych przez nauczyciela oraz innych, wynikających z rozkładu dnia,

 6. pomoc w czynnościach porządkowych podczas zajęć prowadzonych przez nauczyciela,

 7. uczestniczenie w wycieczkach i spacerach poza terenem przedszkola,

 8. czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci,

 9. wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora i kierownika gospodarczego wynikających z organizacji pracy. 


 

 1. Do zakresu zadań dozorcy i starszego dozorcy przedszkola należy :

 1. otwieranie i zamykanie przedszkola,

 2. czuwanie i zabezpieczaniem mienia przed zniszczeniem i kradzieżą, całkowita odpowiedzialność za mienie przedszkola w czasie pełnienia dyżuru,

 3. utrzymywanie porządku i czystości na terenie przedszkola oraz na terenie do przedszkola przyległym,

 4. pilnowanie, aby na terenie przedszkola nie przebywały osoby nieupoważnione,

 5. dbanie o odpowiedni stan techniczny budynku oraz maszyn i sprzętu w przedszkolu, systematyczne kontrolowanie stanu obiektu, zgłaszanie awarii,

 6. utrzymanie porządku w pomieszczeniach piwnicznych i innych przydzielonych pomieszczeniach,

 7. sprzątanie terenu wokół przedszkola, w tym odśnieżanie dojść i wjazdów do budynku, grabienie liści,

 8. dbanie o stan sprzętu sportowego oraz zabawek w pomieszczeniach i w ogrodzie, (wykonywanie drobnych napraw sprzętu i zabawek w budynku i na terenie przedszkola,),

 9. wykonywanie prac związanych z utrzymaniem w należytym stanie ogrodu przedszkolnego ze szczególnym zwróceniem uwagi na nasadzenia,

 10. dokonywanie zakupów artykułów spożywczych oraz innych artykułów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedszkola,

 11. wykonywanie zleconych przez dyrektora prac administracyjnych, które wynikają z organizacji przedszkola.

 1. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy. 

 2. Wszyscy pracownicy mają obowiązek zapoznania się z przepisami prawa wewnętrznego obowiązującego na terenie przedszkola.

 3. Na terenie przedszkola podczas wykonywania czynności służbowych pracownicy nie korzystają z telefonów komórkowych i innych urządzeń. W przypadku wyższej konieczności dopuszcza się skorzystanie z ww.

 4. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor przedszkola.

 5. Pracownicy obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki nad dziećmi oraz realizowanych działań wychowawczych.

 

 

Rozdział 6

Prawa i obowiązki dzieci

 

 

§ 25.

Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej dzieciom bezpieczeństwo i ochronę przed zjawiskami przemocy;

 2. organizacji zajęć z uwzględnieniem zasad higieny pracy i ochrony zdrowia;

 3. życzliwego i podmiotowego traktowania;

 4. przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze;

 5. sprawiedliwej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym;

 6. pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych;

 7. szacunku dla swoich potrzeb.

 8.  

§ 26.

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

 1. uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;

 2. respektowania poleceń nauczyciela;

 3. kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i osób dorosłych;

 4. dbania o czystość i higienę osobistą;

 5. dbania o ład i porządek w sali zajęć, szatni i łazience;

 

 

§ 27.

Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy dzieci w przedszkolu w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej co najmniej ……, i nieskutecznych prób wyjaśnienia powodów tej nieobecności .

 

 

 

Rozdział 7

Ceremoniał przedszkola

 

§ 28.

1. Ceremoniał przedszkola jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących norm zachowania się w czasie uroczystości przedszkolnych o charakterze środowiskowym z użyciem symboli narodowych.

2. Uroczystościami z użyciem symboli narodowych są:

 1. ;

 2. święto flagi;

 3. ...................................

3. Uroczystości przedszkolne do których zastosowanie ma ceremoniał przedszkola składają się z części oficjalnej oraz części artystycznej.

 

§ 29.

Uroczystości przedszkolne, podczas których eksponuje się symbole narodowe powinny przebiegać w podniosłym nastroju i kształtować poszanowanie dla symboli narodowych.

 

I

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 

§ 30.

Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.

 

 

§ 31.

1. Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek organów przedszkola.

 1. Projekt uchwały o zmianie statutu przedszkola jest przedstawiany do wiadomości rady rodziców.

 2. Rada rodziców ma prawo wnieść uwagi do planowanych zmian w statucie w terminie 21 dni od dnia doręczenia projektu uchwały.

 3. Dyrektor powiadamia organy przedszkola o każdej zmianie w statucie.

 

 

§ 32.

Tekst statutu w formie ujednoliconej jest publikowany na stronie internetowej przedszkola.

.

 


 

 

 

Dane do korespondencji:

Przedszkole Nr 114
02–071 Warszawa
ul. M. Langiewicza 1/3

Telefon:

22 825 11 94

E-mail:

p114@eduwarszawa.pl

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.