Rekrutacja 2024/2025

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

KONTYNUACJA  EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

od 27 lutego do 4 marca godz. 16.00

Rodzioce dzieci, które uczęszczają do przedszkola składają deklarację o kontynuwaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁĄCH PODSTAWOWYCH

od 5marca, od godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

od 5 marca, od godziny 13.00 do 20 marca, do godziny 20.00

Rodzice wypełniają i zapisują w systemie wniosek o przyęcie dziecka. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.

Od 5 marca, od godz. 13.00 do 21 marca, do godz. 16.00
Rodzice składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie dziecka. Dołączają do niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wszystkie te dokumenty można złożyć:
• podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji,
lub
• wersję papierową bezpośrednio w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
[!] Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdym przedszkolu/szkole, którą wskazał na liście preferencji i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.
Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

25 kwietnia, od godz. 13.00
Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 25 kwietnia, od godz. 13.00 do 8 maja, do godz. 10.00
Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

9 maja, od godz. 13.00
Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.


Procedura odwoławcza
Od 9 maja do 24 maja
 Rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Mają na to 3 dni od dnia opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych.
 Rodzice mogą odwołać się do dyrektora przedszkola/szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Mają na to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
12 czerwca, od godz. 16.00
Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
Od 12 czerwca, od godz. 16.00 do 17 czerwca, do godz. 20.00
Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.
Od 12 czerwca do 18 czerwca, do godz. 15.00
Rodzice składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wniosek. Dołączają do niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wszystkie te dokumenty można złożyć:
• podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji
lub
• wersję papierową bezpośrednio w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
[!] Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdym przedszkolu/szkole, którą wskazał na liście preferencji i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.
Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.
26 czerwca, od godz. 13.00
Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Od 26 czerwca, od godz. 13.00 do 1 lipca, do godz. 10.00
Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane..
2 lipca, od godz. 13.00
Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Od 2 lipca
Procedura odwoławcza.
30 sierpnia
Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

 

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 obowiązują:
. kryteria określone w prawie oświatowym, tzw. kryteria ustawowe1
oraz
. kryteria określone w uchwale Rady Warszawy, tzw. kryteria samorządowe 2.
Jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).
Każde kryterium ma określoną liczbę punktów. Jeśli dziecko spełnia dane kryterium, potwierdź to – dołącz do wniosku wymienione dokumenty.
I. Kryteria ustawowe – brane są pod uwagę na pierwszym etapie rekrutacji
Kryteria te mają jednakową wartość3 – na potrzeby rekrutacji każdemu nadano wartość 260 pkt.
1. Rodzina dziecka jest wielodzietna4
2. Dziecko jest niepełnosprawne
3. Dziecko ma niepełnosprawnego jednego z rodziców
4. Dziecko ma niepełnosprawnych oboje rodziców
5. Dziecko ma niepełnosprawne rodzeństwo
6. Dziecko wychowywane jest przez samotnego rodzica5
7. Dziecko objęte jest pieczą zastępczą
II. Kryteria samorządowe – brane są pod uwagę na drugim etapie rekrutacji
Kryteria mają różną wartość, którą podajemy przy nazwie każdego z nich.
1. Obowiązek przedszkolny – 130 pkt:
1 Art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.)
2 Uchwała nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. ze zm.
3 art. 131 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe
4 art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe
5 art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe
. dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, która położona jest w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania,
. dziecko pięcioletnie, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, która położona jest w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania,
. dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, która położona jest w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania.
2. Płacenie podatku w Warszawie – 64 pkt:
. dziecko, którego rodzic lub opiekun prawny (albo rodzice lub opiekunowie prawni) mieszkają w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na jej terenie.
3. Szczepienia ochronne – 32 pkt:
. dziecko, które przeszło obowiązkowe szczepienia ochronne6,
. dziecko, które nie może zostać zaszczepione ze względów zdrowotnych, co potwierdził lekarz.
4. Zatrudnienie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko – 24 pkt:
. dziecko, którego oboje rodzice lub opiekunowie prawni pracują (również na podstawie umowy cywilnoprawnej), uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.
[!] Kryterium dotyczy również rodzica lub opiekuna prawnego, jeśli samotnie wychowuje dziecko.
5. Rodzeństwo – 8 pkt:
. dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym 2024/2025 będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.
6. Dochód na osobę:
. jeśli dochód na osobę w rodzinie dziecka jest równy lub mniejszy stawce z art. 5 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (674 zł7) – 1 pkt
. jeśli dochód na osobę w rodzinie dziecka jest wyższy niż stawka z art. 5 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (674 zł8):
6 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2023 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2023 r. poz.2077)
7 Art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) – wielkość podana zgodnie z § 1 pkt 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r. poz. 1481)
8 Art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 390) – wielkość podana zgodnie z § 1 pkt 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r.
674 zł
liczba punktów =dochód na osobę w rodzinie dziecka
liczba punktów = liczbie, która wynika z podziału 674 zł przez dochód na osobę w rodzinie dziecka
III. Kryteria samorządowe do przedszkoli, które specjalizują się w żywieniu dzieci z indywidualną dietą – brane są pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
1. Obowiązek przedszkolny – 130 pkt:
. dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, która położona jest w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania,
. dziecko pięcioletnie, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, która położona jest w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania,
. dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, która położona jest w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania.
2. Płacenie podatku w Warszawie – 64 pkt:
. dziecko, którego rodzic lub opiekun prawny (albo rodzice lub opiekunowie prawni) mieszkają w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na jej terenie.
3. Specjalna dieta – 32 pkt:
. dziecko, u którego lekarz stwierdził alergię pokarmową o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych (nie uwzględniamy nietolerancji samej laktozy),
. dziecko, u którego lekarz stwierdził chorobę, która wymaga stosowania indywidualnej diety.
4. Zatrudnienie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko – 24 pkt:
. dziecko, którego oboje rodzice lub opiekunowie prawni pracują (również na podstawie umowy cywilnoprawnej), uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.
[!] Kryterium dotyczy również do rodzica lub opiekuna prawnego, jeśli samotnie wychowuje dziecko.
5. Rodzeństwo – 8 pkt:
. dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym 2024/2025 będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.
w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r. poz. 1481)
6. Dochód na osobę:
. jeśli dochód na osobę w rodzinie dziecka jest równy lub mniejszy stawce z art. 5 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (674 zł9) – 1 pkt
. jeśli dochód na osobę w rodzinie dziecka jest wyższy niż stawka z art. 5 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (674 zł10):
674 zł
liczba punktów =
dochód na osobę w rodzinie dziecka
liczba punktów = liczbie, która wynika z podziału 674 zł przez dochód na osobę w rodzinie dziecka
IV. Jakie dokumenty są niezbędne, aby potwierdzić spełnianie kryterium:
1. Dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów ustawowych:
1) Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny dziecka.
2) Orzeczenie o:
a. potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność,
b. niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne11.
3) Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
4) Dokument, który poświadcza objęcie dziecka pieczą zastępczą12.
Dokumenty składa się:
. w oryginale,
. notarialnie poświadczoną kopię,
. urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu,
9 Art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 390)– wielkość podana zgodnie z § 1 pkt 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r. poz. 1481)
10 Art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 390) – wielkość podana zgodnie z § 1 pkt 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r. poz. 1481)
11 W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44)
12 Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1426)
. kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica lub opiekuna prawnego.
[!] Oświadczenia składają Państwo pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu muszą Państwo zawrzeć klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
2. Dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów samorządowych:
1) Obowiązek przedszkolny:
Oświadczenie, że dziecko 5-letnie, dziecko 6-letnie lub dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym mieszka w odległości do 3 km od przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której chce być przyjęte.
2) Płacenie podatku w Warszawie:
a. kopia pierwszej strony zeznania podatkowego, z adnotacją urzędu skarbowego o przyjęciu zeznania,
b. zaświadczenie z urzędu skarbowego, które potwierdza złożenie zeznania o dochodzie,
c. urzędowe poświadczenie odbioru, wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO),
d. kopia spersonalizowanej warszawskiej karty zbliżeniowej lub innych kart wprowadzonych lub zaakceptowanych przez Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie - z wgranym uprawnieniem Karty Warszawiaka lub Karty Młodego Warszawiaka (tzw. e-hologram), które uprawniają do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego ze zniżką.
3) Szczepienia ochronne:
a. oświadczenie o wykonaniu u dziecka obowiązkowych szczepień ochronnych,
b. oświadczenie o niewykonaniu obowiązkowych szczepień ochronnych ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza.
4) Specjalna dieta:
a. zaświadczenie lekarza specjalisty o stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych,
b. zaświadczenie lekarza specjalisty o stwierdzonej u dziecka chorobie wymagającej indywidualnej diety.
5) Zatrudnienie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko:
a. zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
b. zaświadczenie szkoły lub uczelni, które potwierdza naukę rodzica lub rodziców w trybie dziennym,
c. wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego,
d. oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
6) Dochód na osobę:
Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie, które są podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.
7) Rodzeństwo:
Fakt, że dziecko ubiega się o miejsce w placówce, gdzie jego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w roku szkolnym 2024/2025 potwierdza dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej na wniosku o przyjęcie dziecka.
Dotyczy to tylko placówki, do której dziecko ubiega się w pierwszej kolejności (wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie)
Kopie dokumentów wskazanych w pkt. 2 poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic lub opiekun prawny dziecka.
[!] Oświadczenia składają Państwo pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu muszą Państwo zawrzeć klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Ważne informacje dodatkowe:
. Rodzina wielodzietna to taka, która wychowuje troje i więcej dzieci.
. Samotne wychowywanie dziecka oznacza, że dziecko wychowuje: panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje ona wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem13.
13 Art. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2024/2025
Informacje ogólne
1. Postępowanie prowadzone jest w elektronicznym systemie rekrutacyjnym (dalej: system).
2. Postępowaniem rekrutacyjnym obejmujemy dzieci:
a) urodzone w latach 2021-2018 (czyli 3-, 4-, 5- i 6-letnie) 2
b) dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które mieszkają w Warszawie.
3. Dzieci urodzonych w 2022 r. nie uwzględniamy w rekrutacji. Rodzice3 mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero, kiedy ukończy ono 2,5 roku. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor przedszkola lub szkoły4.
4. Rekrutację prowadzi komisja, którą powołuje dyrektor przedszkola lub szkoły.
5. Dzieci przydzielane są do poszczególnych oddziałów po zakończeniu rekrutacji.
6. Rodzice dzieci, które mieszkają poza Warszawą, mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub szkoły w rekrutacji uzupełniającej.
Dzieci sześcioletnie – muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Na wniosek rodziców dziecko sześcioletnie może rozpocząć naukę w pierwszej klasie.
Dzieci, które mają odroczony obowiązek szkolny – nadal odbywają przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2019 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2020 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone od stycznia do grudnia 2021 r.) – mogą korzystać z wychowania przedszkolnego. Aby zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole należy wziąć udział w rekrutacji. Jeśli dziecko nie zostanie przejęte w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych wskazanych przez rodziców we wniosku, burmistrz dzielnicy skieruje je do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
1 Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”
2 art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.)
3 Przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych
4 W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku (art. 31 ust. 3 ustawy)
Dzieci, które już uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Jeśli rodzice5 chcą, aby ich dziecko dalej uczęszczało do tej samej placówki6, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
[!] Deklarację trzeba złożyć na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji – terminy określone są w harmonogramie. Jeśli rodzice nie złożą deklaracji, oznaczać to będzie, że rezygnują z miejsca dla dziecka w aktualnym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
Zasady rekrutacji
Termin złożenia wniosku znajdziesz w harmonogramie.
Na kolejność przyjęć nie mają wpływu data i godzina, w jakich:
 wprowadzisz dane dziecka do systemu,
 wydrukujesz wniosek,
 złożysz wniosek w przedszkolu lub szkole,
 prześlesz w systemie wniosek podpisany profilem zaufanym,
 szkoła zatwierdzi wniosek
[!] Jeśli złożysz wniosek po terminie określonym w harmonogramie, dziecko nie zostanie uwzględnione w rekrutacji.
Złożenie wniosku
1. Możesz ubiegać się o przyjęcie dziecka do nieograniczonej liczby placówek przedszkolnych7.
2. We wniosku o przyjęcie wskaż wybrane przedszkola lub szkoły (grupy rekrutacyjne). Ustaw je w preferowanej kolejności. Placówka wskazana jako pierwsza to przedszkole lub szkoła pierwszego wyboru.
3. Do wniosku o przyjęcie dołącz dokumenty i oświadczenia, które potwierdzają, że spełniasz kryteria. W każdym oświadczeniu umieść klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
5 Przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych
6 art. 153 ust. 2 ustawy
7 Uchwała nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę
4. Wniosek możesz wypełnić na trzy sposoby:
a) Wypełnij wniosek w elektronicznym systemie i podpisz profilem zaufanym. W tym celu:
 wypełnij wniosek,
 dołącz skany lub zdjęcia dokumentów lub oświadczeń, które potwierdzają, że spełniasz kryteria rekrutacyjne,
 podpisz wniosek profilem zaufanym.
b) Wypełnij wniosek w elektronicznym systemie i zanieś do placówki pierwszego wyboru. W tym celu:
 wypełnij wniosek w systemie,
 wydrukuj wypełniony wniosek,
 podpisz wniosek,
 zanieś wniosek oraz dokumenty i oświadczenia, które potwierdzają, że spełniasz kryteria rekrutacyjne, w przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru.
c) Wypełnij odręcznie papierowy wniosek lub zgłoszenie i zanieś do placówki pierwszego wyboru. W tym celu:
 wydrukuj wniosek i wypełnij go,
 podpisz wniosek,
 zanieś wniosek oraz dokumenty i oświadczenia, które potwierdzają, że spełniasz kryteria rekrutacyjne, w przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru,
 informacje z wniosku wprowadzi do systemu pracownik przedszkola lub szkoły.
[!] Oboje rodzice musi podpisać wniosek, aby potwierdzić podane w nim informacje.
[!] Jeśli któreś z rodziców nie może podpisać wniosku, dołącz oświadczenie wyjaśniające, dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje oraz że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji i uzgodnili dane zawarte we wniosku8.
5. Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym
6. [!] Jeśli dziecko nie ma numeru PESEL:
a) zgłoś się do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru i poproś o wydanie numeru indentyfikacyjnego do systemu rekrutacyjnego,
b) następnie postępuj jak w pkt 4 – zamiast numeru PESEL podaj serię i numer paszportu lub innego dokumentu, który potwierdza tożsamość dziecka.
8 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359) art. 97 § 1. „Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania
§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.
Postępowanie rekrutacyjne
1. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna, którą powołuje dyrektor przedszkola lub szkoły.
2. Jeśli komisja negatywnie zweryfikuje informację zawartą w oświadczeniu lub stwierdzi brak dokumentu, który potwierdza kryterium, nie uwzględnia tego kryterium w rekrutacji.
3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
a) wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów, potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach (wyznacza przy tym termin przedstawienia dokumentów),
b) zwrócić się do burmistrza dzielnicy, na terenie której zamieszkuje dziecko, o potwierdzenie informacji z oświadczenia.
[!] Aby potwierdzić oświadczenie burmistrz dzielnicy może:
 skorzystać z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
 wystąpić o nie do instytucji publicznych,
 zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka na podstawie wywiadu środowiskowego9.
4. Jeśli weryfikacja wykaże, że informacje z oświadczenia nie są prawdziwe lub nie złożysz dokumentów, które potwierdzają, że spełniasz dane kryterium, komisja rekrutacyjna nie uwzględni tego kryterium w rekrutacji.
5. Komisja ustala kolejność przyjęć na podstawie kryteriów, które spełnia kandydat:
a) jeśli kandydatów jest więcej niż wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze pod uwagę kryteria ustawowe:
1) wielodzietność rodziny dziecka;
2) niepełnosprawność dziecka;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka;
4) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka;
5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka;
6) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;
7) objęcie dziecka pieczą zastępczą.
b. jeśli po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:
 dzieci uzyskają równorzędne wyniki,
 przedszkole lub szkoła nadal mają wolne miejsca,
na drugim etapie komisja bierze pod uwagę tzw. kryteria samorządowe z uchwały Rady Warszawy.
Wyniki postępowania rekrutacyjnego
1. Komisja rekrutacyjna podaje wyniki rekrutacji w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
9 Do wywiadu stosujemy przepisy o rodzinnym wywiadzie środowiskowym, przeprowadzanym dla ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 800)
[!] Czy Twoje dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia możesz sprawdzić w systemie rekrutacyjnym – na koncie dziecka.
2. Jeśli Twoje dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia, potwierdź wolę zapisu dziecka:
 pisemnie – w przedszkolu lub szkole, do której zostało zakwalifikowane, lub
 elektronicznie – w systemie rekrutacyjnym.
3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu.
4. Na koniec rekrutacji komisja podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola lub szkoły.
Procedura odwoławcza
Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
1. Wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły. [!] Rodzice mają na to 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
2. Po otrzymaniu uzasadnienia wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej [!] Rodzice mają na to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
3. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
Rodzice mogą składać wniosek o wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka oraz odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej również za pośrednictwem systemu elektronicznego. Logują się w tym celu na konto dziecka.
Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność
Jeśli Twoje dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, możesz ubiegać się o przyjęcie go do oddziałów:
 ogólnodostępnych,
 integracyjnych.
Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji:
1. Do wniosku dołącz kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego na okres wychowania przedszkolnego.
2. Kopię orzeczenia, poświadczoną przez Ciebie za zgodność z oryginałem:
a. złóż we wszystkich przedszkolach lub szkołach, w których wybierasz oddział integracyjny
lub
b. podłącz w systemie (jeśli podpisujesz wniosek profilem zaufanym).
3. Układając listę wybranych przedszkoli lub szkół, do których chcesz zapisać dziecko, wskaż we wniosku:
a. na początku oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne,
lub
b. na początku oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
4. Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie ma naliczanych punktów za kryteria w oddziałach integracyjnych (miejsca przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością).
5. O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor przedszkola lub szkoły.
6. Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola lub szkoły według powyżej opisanych zasad.

Dane do korespondencji:

Przedszkole Nr 114
02–071 Warszawa
ul. M. Langiewicza 1/3

Telefon:

22 825 11 94

E-mail:

p114@eduwarszawa.pl

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.